Babymassage

           

 

Samen geni­eten en ontspan­nen!

→ Nieuws!
Bin­nenko­rt bied ik ook de work­shop baby­mas­sage in de kraam­pe­ri­ode aan!

Tij­dens een cur­sus of work­shop baby­mas­sage leer je hoe jij je baby kunt masseren. Baby­mas­sage werkt ontspan­nend, is gezel­lig en ontzettend leuk om te doen. Het maakt de band met je baby nog intenser en baby’s vin­den het heer­lijk om gemasseerd te wor­den!
Baby­mas­sage kan ook een posi­tief effect hebben als je baby  bijv. last van buikkram­p­jes heeft, veel huilt, onrustig is, moeite heeft met in slaap komen of met door slapen, een voorkeur­shoud­ing heeft of zich over­strekt.
Je kri­jgt in dat geval hele spec­i­fieke mas­sagetech­nieken aan­gereikt waar je baby posi­tief op kan rea­geren.

De work­shop of cur­sus is geschikt voor baby’s vanaf ongeveer 6 weken tot ongeveer 8 maan­den. Je kunt de cur­sus of work­shop alleen met je baby, met je part­ner erbij of met andere cur­sis­ten bij jou thuis vol­gen ( op een doorde­weekse dag of op zater­dag ) of op de zater­dagocht­end als kleine groep bij Kinderop­vang Padding­ton in Bedum.

De cur­sus of work­shop kan hele­maal afgestemd wor­den op jou of jul­lie wensen of hulpvraag.

Voor de mat­jes, kussen­t­jes  en mas­sageolie wordt gezorgd.
Zelf zorg je voor een omslag­doek, een hydrofiel­luier, voed­ing en luiers, een knuffelt­je of speelt­je en eventueel een speen.

Cur­sus baby­mas­sage
Iedere les komt er een deel­mas­sage aan de orde.  De tech­niek wordt voor gedaan op een oefen­pop waar na jij de tech­niek kunt oefe­nen op je baby. Per les wordt er ongeveer 20–30 minuten gemasseerd. De mas­sagetech­nieken die je tij­dens de les leert kun je thuis oefe­nen met je baby.
In iedere les wordt de baby­mas­sage uit­ge­breid met nieuwe tech­nieken zodat je uitein­delijk je baby een volledi­ge mas­sage kunt geven. In elke les ervaar jezelf ook door mid­del van een korte deel­mas­sage wat je baby ervaart.
Tij­dens de lessen kun­nen we ook stil staan bij de posi­tieve effecten van masseren, til en draagtech­nieken, lichaam­staal van je baby etc. De lessen wor­den verder afgestemd op jul­lie wensen bijv. m.b.t. massagetechnieken/ tips  bij babyk­waalt­jes (bijv. buikkram­p­jes), huilen, slapen, etc.
Je kri­jgt veel prak­tis­che tips en als je de cur­sus met andere cur­sis­ten vol­gt dan kun je onder­ling natu­urlijk ook ervarin­gen en tips uitwisse­len!
De mas­sages kun­nen naar wens ook gecom­bi­neerd wor­den met baby yoga of baby­gym oefenin­gen.

Je kri­jgt een read­er met daarin een beschri­jv­ing van alle mas­sagetech­nieken die tij­dens de cur­sus aan­bod komen.

Tarieven:
Bij jou thuis:
—  1 oud­er met baby ( 3 x 60 minuten)                                                                                € 79,50*
— Vanaf 2 gezin­nen ( 1 oud­er per gezin) met baby ( 3 x 60 minuten) per gezin         € 59,50*

* Woon je buiten Win­sum dan wordt er € 0,19 per kilo­me­ter reiskosten­ver­goed­ing van en naar Win­sum berek­end. Als je de cur­sus met meerdere gezin­nen vol­gt kun je deze kosten delen.

Andere mogelijkhe­den in over­leg.

Work­shop baby­mas­sage of baby yoga/ baby­gym:
Wil je eens ken­nis­mak­en met baby­mas­sage? Dan is een work­shop ook een mogelijkheid. Tij­dens 1 bijeenkomst leer je de basis van het masseren van je baby. Of je leert hoe je gericht kunt masseren wan­neer je baby bijv. last heeft van buikkram­p­jes.
Het is ook mogelijk om samen met je baby  baby yoga baby­gym te vol­gen, we doen dan een­voudi­ge oefenin­gen  waarmee je de lichamelijke ontwik­kel­ing van je baby kunt stim­uleren. Dit doen we m.b.v. spe­ciale muziek, kinder­lied­jes en rijm­p­jes.
Zo kun je tij­dens een work­shop al ervaren hoe fijn baby­mas­sage, baby yoga of baby­gym is voor  je baby maar ook voor jou!
Je kunt daar­na beslis­sen of je nog een ver­volg les of cur­sus wilt vol­gen. Je kunt de work­shop alleen met je part­ner of met een zelf samengesteld groep­je vol­gen ( bijv. vriendin­nen,  zwanger­schap­scur­sis­ten etc.)

Je kri­jgt een read­er met daarin een beschri­jv­ing van de mas­sagetech­nieken die tij­dens de work­shop aan­bod komen.

Tarieven:
Bij jou thuis:
—  1 oud­er met baby (60 minuten)                                                                                     € 29,50*
—  vanaf  2  gezin­nen (1 oud­er per gezin) met baby (60 minuten)        per gezin      € 22,50*
* Woon je buiten Win­sum dan wordt er € 0,19 per kilo­me­ter reiskosten­ver­goed­ing van en naar Win­sum berek­end. Als je de work­shop met meerdere gezin­nen vol­gt kun je deze kosten delen.

Tweeling/ Meer­ling
Als je met een tweeling/ of meer­ling een work­shop of cur­sus baby­mas­sage wilt vol­gen dan kun je zelf zor­gen voor een tweede  of derde per­soon om 1 van de kind­jes te masseren maar als er nie­mand is die met jou de cur­sus of work­shop kan vol­gen dan is het ook mogelijk dat ik een van de kind­jes masseer.
Bij een tweeling/ meer­ling reken ik voor het 2e kind­je en de vol­gende kind­jes de helft van het cur­sus­geld.

Cadeaubon:
Weet je niet wat je als cadeau wilt vra­gen als je net bevallen bent? Of ben je op zoek naar een orig­i­neel kraam­cadeau voor een col­le­ga of een orig­i­neel cadeau voor een spe­ciale gele­gen­heid (bijv. Babyshow­er, Vaderdag, Moed­erdag). Denk dan eens aan:
een cadeaubon Baby­mas­sage, orig­i­neel  om te geven en super leuk om te kri­j­gen!

Het bedrag van de cadeaubon bepaal je zelf. Zo kan de bon voor een volledi­ge cur­sus, work­shop of mas­sage gebruikt wor­den. Maar het kan ook als kort­ings­bon dienen voor een cur­sus, work­shop of mas­sage. Je kunt een cadeaubon aan­vra­gen door een mail te sturen met daarin je naam, de naam van de ont­vanger van de cadeaubon, het bedrag (eventueel  de gewen­ste de cur­sus, work­shop of mas­sage).   Wan­neer de ont­vanger van de cadeaubon buiten Win­sum (Gn) woont dan komt er een klein bedrag aan reiskosten­ver­goed­ing bij ( € 0,19 per km gerek­end vanaf Win­sum naar het betr­e­f­fende adres en weer terug naar Win­sum). De totale kosten van de cadeaubon (inclusief reiskosten­ver­goed­ing ) kan overge­maakt wor­den naar  IBAN NL10 ABNA 0473132818 t.n.v. Zwanger­schap­scur­sus Miran­da. Na ont­vangst van het geld wordt de cadeaubon ver­stu­urd. De cadeaubon kan ook per­soon­lijk betaald en afge­haald wor­den.