Algemene voorwaarden & Privacyverklaring

Algemene voorwaarden
Artikel 1: Algemeen

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen van Zwangerschapscursus Miranda.
 2. De zwangerschapsdocent is Miranda Frankes.
 3. Onder cursist wordt de aanstaande moeder (en eventueel haar partner) verstaan.

Artikel 2: Inschrijving

 1. Inschrijving geschiedt door een mail te sturen naar info@zwangerschapscursusmiranda.nl met daarin het verzoek tot aanmelding voor de cursus met daarbij de gewenste begeleidingsvorm en gewenste startdatum, de naam van de cursist, haar adres, telefoonnummer en de uitgerekende datum.
 2. Met het versturen van het verzoek tot aanmelding voor de cursus bevestigt de cursist de deelname aan de cursus.
 3. Door zich in te schrijven verklaart de cursist kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.
 4. De cursist ontvangt een bevestigingsmail van Zwangerschapscursus Miranda wanneer de cursist geplaatst kan worden. Deelname aan de cursus is definitief nadat Zwangerschapscursus Miranda het cursusgeld heeft ontvangen.
 5. Cursisten die deelnemen aan de individuele cursus spreken de cursusdata, de lesinhoud/ lestijden en het aantal lessen persoonlijk af met Zwangerschapscursus Miranda.

Artikel 3: Betaling

 1. De factuur voor de cursus wordt 2 weken voor aanvang van de cursus per email verzonden. Het cursusgeld dient uiterlijk 1 week  voor aanvang van de cursus aan Zwangerschapscursus Miranda te zijn overgemaakt.
 2. Cursisten die zich aanmelden binnen 2 weken voor aanvang van de cursus dienen na het ontvangen van de bevestigingsmail ( met de factuur) per omgaande het cursusgeld over te maken.
 3. Het cursusgeld dient overgemaakt te worden op het bankrekeningnummer dat staat    vermeld op de factuur.
 4. Bij het niet tijdig voldoen van het cursusgeld zal een herinnering toegezonden worden. Indien nodig zal bij het nalaten van dit 2e verzoek tot betaling de vordering uit handen gegeven worden, de hieruit voortkomende kosten zijn voor rekening van de cursist.

Artikel 4: Annulering door de cursist

 1. Als de cursist niet kan deelnemen aan de cursus dient zij Zwangerschapscursus Miranda daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen.
 2. Bij annulering tot 3 weken voor aanvang van de cursus wordt geen cursusgeld in rekening gebracht.
  Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de cursus wordt 30% van het cursusgeld in rekening gebracht.
  Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 3. Het tussentijds stoppen van de cursus of missen van een les of meerdere lessen geeft geen recht op retounering van (een deel) van het cursusgeld of het inhalen van lessen op een ander moment.
 4. Zwangerschapscursus Miranda houdt rekening met de aard van de omstandigheden van de annulering.

Artikel 5: Annulering door Zwangerschapscursus Miranda

 1. Bij onvoldoende aanmelding (het minimale aantal voor een groepscursus is 4 cursisten) of in geval van overmacht kan Zwangerschapscursus Miranda besluiten om de cursus te annuleren. Eventueel betaald cursusgeld wordt in dat geval geretouneerd. Zwangerschapscursus Miranda zal zich inspannen om de cursist in de eerst volgende cursusgroep te plaatsen.
 2. Indien de zwangerschapsdocent absent is zal de les op een ander moment worden ingehaald, dit gaat in overleg met de cursisten.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan de cursus is op eigen risico. Zwangerschapscursus Miranda kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel indirect of direct opgelopen schade of lichamelijke schade door deelname aan de cursus of door de annulering van de cursus.
 2. De cursist is zelf verantwoordelijk voor haar medische conditie. De cursist wordt geacht zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is.
 3. Zwangerschapscursus Miranda wil voor aanvang van de cursus op de hoogte gebracht worden van eventuele lichamelijke of psychische aandoeningen of van medicijngebruik.
 4. Zwangerschapscursus Miranda wil op de hoogte gebracht worden van complicaties die zich tijdens de zwangerschap voor doen.
 5. Op grond van bovengenoemde informatie kan Zwangerschapscursus Miranda in een enkel geval besluiten om de cursist niet toe te laten tot de cursus of besluiten de cursist vervroegd te laten stoppen met de cursus.

Artikel 7: Privacy

 1. De informatie die de cursist deelt met de docente zal vertrouwelijk worden behandeld.
 2. De cursist dient de informatie die de docente en de overige cursisten delen vertrouwelijk te behandelen.

Privacy verklaring Zwangerschapscursus & Babymassage Miranda
Met ingang van 25 mei 2018 is er een nieuwe privacywetgeving van kracht.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Ook Zwangerschapscursus & Babymassage Miranda verwerkt bepaalde persoonsgegevens.

Zwangerschapscursus & Babymassage Miranda wordt beheerd door:
Miranda Frankes
Tuinbouwstraat 14
9951 EG Winsum
Tel. 06 10381344
Kvk 57074755

Welke gegevens verzamelt Zwangerschapscursus & Babymassage Miranda?Voor en achter naam
E- mailadres
Telefoonnummer
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Uitgerekende datum (bij aanmelding zwangerschapscursus)
Naam en geboortedatum van de baby ( bij aanmelding voor babymassage)

Met welk doel worden deze gegevens verzameld?
De gegevens zijn nodig om potentiële deelnemers van informatie te kunnen voorzien, om aanmeldingen van deelnemers te kunnen verwerken en en om cursusgeld te kunnen incasseren.

Hoe worden deze gegevens verzameld?
Deze gegevens worden verzameld middels het inschrijfformulier. Dat kan digitaal via de website (www.zwangerschapscursusmiranda.nl). Waarbij akkoord gegaan wordt met de Algemene Voorwaarden en deze privacyverklaring.

Waar worden de gegevens opgeslagen en met wie worden ze gedeeld?Zwangerschapscursus & Babymassage Miranda ontvangt je gegevens in de mailbox waar alleen Miranda Frankes toegang toe heeft. Na verwerking worden je gegevens verwijderd uit de mailbox en zijn de gegevens alleen nog te vinden in de beveiligde database en het boekhoudprogramma t.b.v de administratie.

Zwangerschapscursus & Babymassage Miranda verwerkt je gegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld.

Bewaartermijn
Zwangerschapscursus & Babymassage Miranda bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Na het afronden van een cursus worden je gegevens uit het systeem verwijderd. De gegevens in het boekhoudprogramma worden tenminste 7 jaar bewaard onder andere om aan de wettelijke verplichting te voldoen.

Rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van jouw gegevens in te zien of in te trekken, waarna Zwangerschapscursus & Babymassage Miranda je gegevens niet meer zal verwerken/ zal verwijderen.

Wijzigingen
Zwangerschapscursus & Babymassage Miranda behoudt ten alle tijde het recht om het privaybeleid te wijzigen.

Gewijzigd op 12 september 2018