Algemene voorwaarden & Privacyverklaring

Algemene voor­waar­den
Artikel 1: Alge­meen

 1. De algemene voor­waar­den zijn van toepass­ing op alle cur­sussen van Zwanger­schap­scur­sus Miran­da.
 2. De zwanger­schaps­do­cent is Miran­da Frankes.
 3. Onder cur­sist wordt de aanstaande moed­er (en eventueel haar part­ner) ver­staan.

Artikel 2: Inschri­jv­ing

 1. Inschri­jv­ing geschiedt door een mail te sturen naar info@zwangerschapscursusmiranda.nl met daarin het ver­zoek tot aan­meld­ing voor de cur­sus met daar­bij de gewen­ste begelei­d­ingsvorm en gewen­ste start­da­tum, de naam van de cur­sist, haar adres, tele­foon­num­mer en de uit­gerek­ende datum.
 2. Met het ver­s­turen van het ver­zoek tot aan­meld­ing voor de cur­sus beves­tigt de cur­sist de deel­name aan de cur­sus.
 3. Door zich in te schri­jven verk­laart de cur­sist ken­nis te hebben genomen van de algemene voor­waar­den en hier­mee akko­ord te gaan.
 4. De cur­sist ont­vangt een beves­tig­ings­mail van Zwanger­schap­scur­sus Miran­da wan­neer de cur­sist geplaatst kan wor­den. Deel­name aan de cur­sus is defin­i­tief nadat Zwanger­schap­scur­sus Miran­da het cur­sus­geld heeft ont­van­gen.
 5. Cur­sis­ten die deel­ne­men aan de indi­vidu­ele cur­sus spreken de cur­sus­da­ta, de lesinhoud/ lesti­j­den en het aan­tal lessen per­soon­lijk af met Zwanger­schap­scur­sus Miran­da.

Artikel 3: Betal­ing

 1. De fac­tu­ur voor de cur­sus wordt 2 weken voor aan­vang van de cur­sus per email ver­zon­den. Het cur­sus­geld dient uiter­lijk 1 week  voor aan­vang van de cur­sus aan Zwanger­schap­scur­sus Miran­da te zijn overge­maakt.
 2. Cur­sis­ten die zich aan­melden bin­nen 2 weken voor aan­vang van de cur­sus dienen na het ont­van­gen van de beves­tig­ings­mail ( met de fac­tu­ur) per omgaande het cur­sus­geld over te mak­en.
 3. Het cur­sus­geld dient overge­maakt te wor­den op het bankreken­ingnum­mer dat staat    ver­meld op de fac­tu­ur.
 4. Bij het niet tijdig vol­doen van het cur­sus­geld zal een herin­ner­ing toege­zon­den wor­den. Indi­en nodig zal bij het nalat­en van dit 2e ver­zoek tot betal­ing de vorder­ing uit han­den gegeven wor­den, de hieruit voortkomende kosten zijn voor reken­ing van de cur­sist.

Artikel 4: Annu­ler­ing door de cur­sist

 1. Als de cur­sist niet kan deel­ne­men aan de cur­sus dient zij Zwanger­schap­scur­sus Miran­da daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen.
 2. Bij annu­ler­ing tot 3 weken voor aan­vang van de cur­sus wordt geen cur­sus­geld in reken­ing gebracht.
  Bij annu­ler­ing tot 2 weken voor aan­vang van de cur­sus wordt 30% van het cur­sus­geld in reken­ing gebracht.
  Bij annu­ler­ing bin­nen 2 weken voor aan­vang van de cur­sus wordt 50% van het cur­sus­geld in reken­ing gebracht.
 3. Het tussen­ti­jds stop­pen van de cur­sus of mis­sen van een les of meerdere lessen geeft geen recht op retouner­ing van (een deel) van het cur­sus­geld of het inhalen van lessen op een ander moment.
 4. Zwanger­schap­scur­sus Miran­da houdt reken­ing met de aard van de omstandighe­den van de annu­ler­ing.

Artikel 5: Annu­ler­ing door Zwanger­schap­scur­sus Miran­da

 1. Bij onvol­doende aan­meld­ing (het min­i­male aan­tal voor een groep­scur­sus is 4 cur­sis­ten) of in geval van over­ma­cht kan Zwanger­schap­scur­sus Miran­da besluiten om de cur­sus te annuleren. Eventueel betaald cur­sus­geld wordt in dat geval gere­touneerd. Zwanger­schap­scur­sus Miran­da zal zich inspan­nen om de cur­sist in de eerst vol­gende cur­sus­groep te plaat­sen.
 2. Indi­en de zwanger­schaps­do­cent absent is zal de les op een ander moment wor­den inge­haald, dit gaat in over­leg met de cur­sis­ten.

Artikel 6: Aansprake­lijkheid

 1. Deel­name aan de cur­sus is op eigen risi­co. Zwanger­schap­scur­sus Miran­da kan op geen enkele wijze aansprake­lijk wor­den gesteld voor eventueel indi­rect of direct opgelopen schade of lichamelijke schade door deel­name aan de cur­sus of door de annu­ler­ing van de cur­sus.
 2. De cur­sist is zelf ver­ant­wo­ordelijk voor haar medis­che con­di­tie. De cur­sist wordt geacht zelf in te schat­ten of deel­name aan de cur­sus mogelijk is.
 3. Zwanger­schap­scur­sus Miran­da wil voor aan­vang van de cur­sus op de hoogte gebracht wor­den van eventuele lichamelijke of psy­chis­che aan­doenin­gen of van medici­jnge­bruik.
 4. Zwanger­schap­scur­sus Miran­da wil op de hoogte gebracht wor­den van com­pli­caties die zich tij­dens de zwanger­schap voor doen.
 5. Op grond van bovenge­noemde infor­matie kan Zwanger­schap­scur­sus Miran­da in een enkel geval besluiten om de cur­sist niet toe te lat­en tot de cur­sus of besluiten de cur­sist vervroegd te lat­en stop­pen met de cur­sus.

Artikel 7: Pri­va­cy

 1. De infor­matie die de cur­sist deelt met de docente zal vertrouwelijk wor­den behan­deld.
 2. De cur­sist dient de infor­matie die de docente en de overige cur­sis­ten delen vertrouwelijk te behan­de­len.

Pri­va­cy verk­lar­ing Zwanger­schap­scur­sus & Baby­mas­sage Miran­da
Met ingang van 25 mei 2018 is er een nieuwe pri­va­cy­wet­gev­ing van kracht.
De Algemene Veror­den­ing Gegevens­bescherming (AVG).
Ook Zwanger­schap­scur­sus & Baby­mas­sage Miran­da ver­w­erkt bepaalde per­soon­s­gegevens.

Zwanger­schap­scur­sus & Baby­mas­sage Miran­da wordt beheerd door:
Miran­da Frankes
Tuin­bouw­straat 14
9951 EG Win­sum
Tel. 06 10381344
Kvk 57074755

Welke gegevens verza­melt Zwanger­schap­scur­sus & Baby­mas­sage Miran­da?Voor en achter naam
E- mailadres
Tele­foon­num­mer
Straat en huis­num­mer
Post­code en woon­plaats
Uit­gerek­ende datum (bij aan­meld­ing zwanger­schap­scur­sus)
Naam en geboorte­da­tum van de baby ( bij aan­meld­ing voor baby­mas­sage)

Met welk doel wor­den deze gegevens verza­meld?
De gegevens zijn nodig om poten­tiële deel­ne­mers van infor­matie te kun­nen voorzien, om aan­meldin­gen van deel­ne­mers te kun­nen ver­w­erken en en om cur­sus­geld te kun­nen incasseren.

Hoe wor­den deze gegevens verza­meld?
Deze gegevens wor­den verza­meld mid­dels het inschri­jf­for­muli­er. Dat kan dig­i­taal via de web­site (www.zwangerschapscursusmiranda.nl). Waar­bij akko­ord gegaan wordt met de Algemene Voor­waar­den en deze pri­va­cyverk­lar­ing.

Waar wor­den de gegevens opges­la­gen en met wie wor­den ze gedeeld?Zwanger­schap­scur­sus & Baby­mas­sage Miran­da ont­vangt je gegevens in de mail­box waar alleen Miran­da Frankes toe­gang toe heeft. Na ver­w­erk­ing wor­den je gegevens ver­wi­jderd uit de mail­box en zijn de gegevens alleen nog te vin­den in de beveiligde data­base en het boekhoud­pro­gram­ma t.b.v de admin­is­tratie.

Zwanger­schap­scur­sus & Baby­mas­sage Miran­da ver­w­erkt je gegevens alleen voor het doel waar­voor ze zijn ver­strekt en in overeen­stem­ming met de Algemene Veror­den­ing Gegevens­bescherming (AVG) en de Telecom­mu­ni­catiewet. Deze gegevens wor­den niet met der­den gedeeld.

Bewaarter­mi­jn
Zwanger­schap­scur­sus & Baby­mas­sage Miran­da bewaart je gegevens niet langer dan noodza­ke­lijk voor het doel waar­voor ze zijn ont­van­gen. Na het afron­den van een cur­sus wor­den je gegevens uit het sys­teem ver­wi­jderd. De gegevens in het boekhoud­pro­gram­ma wor­den ten­min­ste 7 jaar bewaard onder andere om aan de wet­telijke ver­plicht­ing te vol­doen.

Recht­en
Je hebt alti­jd het recht jouw toestem­ming voor het ver­w­erken van jouw gegevens in te zien of in te trekken, waar­na Zwanger­schap­scur­sus & Baby­mas­sage Miran­da je gegevens niet meer zal verwerken/ zal ver­wi­jderen.

Wijzigin­gen
Zwanger­schap­scur­sus & Baby­mas­sage Miran­da behoudt ten alle tijde het recht om het pri­vay­beleid te wijzi­gen.

Gewi­jzigd op 12 sep­tem­ber 2018