Miranda

Even voorstellen…
Mijn naam is Miran­da Frankes (40), ik woon samen met John­ny en onze kinderen Bram, Lars & Marin in Win­sum.
Na mijn mbo oplei­d­ing Soci­aal Ped­a­gogisch Werk en de verko­rt hbo- oplei­d­ing Soci­aal Ped­a­gogis­che Hulpver­len­ing heb ik onder andere ver­schil­lende jaren in de ver­standelijk gehand­i­capten­zorg en in de kinderop­vang gew­erkt.

Ik vond het tij­dens mijn eigen zwanger­schap­pen bij­zon­der om te ervaren hoe mijn lichaam veran­derde en ik genoot van de unieke momenten dat ik het kind­je in mijn buik  voelde bewe­gen.
Ik heb zelf ver­schil­lende zwanger­schap­scur­sussen gevol­gd. Ik vond het fijn om een uurt­je in de week even bewust bezig te zijn met mijn zwan­gere lichaam en het kind­je in mijn buik.  Tij­dens de lessen leerde ik hoe ik voor mezelf ontspan­ning kon creëren op plekken in mijn lichaam waar ik span­ning vast hield. Hier heb ik veel aange­had tij­dens het opvan­gen van m’ n  weëen tij­dens de bevalling. De cur­susavon­den waren  gezel­lig en het was fijn om ervarin­gen te kun­nen delen met andere zwan­gere mei­den! Tij­dens de babyreünie vond ik het erg leuk om de andere kind­jes te zien en ervarin­gen te delen met de andere mei­den.

Van­wege mijn inter­esse in zwanger­schap en geboorte ben ik de oplei­d­ing tot zwanger­schaps­do­cent Natu­urlijk Zwanger gaan vol­gen aan MAMZ Acad­e­my in Hoorn.
Mijn ken­nis, ervar­ing en inter­esse in zwanger­schap en geboorte komen daarmee samen in Zwanger­schap­scur­sus Miran­da.
Cur­sis­ten uit veel ver­schil­lende plaat­sen (o.a. uit Win­sum, Feer­w­erd, Een­rum, Zoutkamp, Broek, Baflo, Uithuizen, Uithuiz­er­mee­den, Garsthuizen, Bedum, Onder­den­dam, Ten Boer, Wolter­sum, Mid­del­s­tum) hebben inmid­dels dicht bij huis de cur­sus Energiek & Ontspan­nen Zwanger kun­nen vol­gen.

Met Zwanger­schap­scur­sus Miran­da wil ik er een bij­drage aan lev­eren dat je op energieke & ontspan­nen wijze je zwanger­schap ervaart en dat je vol vertrouwen in je eigen lichaam je kind­je geboren laat wor­den en je rol als moed­er gaat vervullen!

Inmid­dels heb ik ook de oplei­d­ing  docent Baby­mas­sage afgerond. Een mooie brede oplei­d­ing waarmee ik mijn werkza­amhe­den uit kan brei­den met het geven van baby­mas­sage.

Miranda Frankes

Miran­da Frankes